predstavitev

Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IJU), ustanovljen leta 1956, je neodvisni, raziskovalni in svetovalni zavod, ki povezuje znanstveno-raziskovalno delo z aplikativno dejavnostjo.

Glavne dejavnosti IJU so:

 • raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
 • pravno svetovanje
 • izobraževanje
 • informacijsko-pravni servis
 • izdajanje knjig
 • izdajanje revij in periodike ter drugo založništvo.

Temeljna tematska področja raziskovanja IJU so zlasti:

 • javna uprava 
 • pravni položaj javnih podjetij in javnih zavodov
 • gospodarske in negospodarske javne službe
 • pravo varstva okolja
 • energetsko pravo
 • koncesija javne službe
 • koncesija za rabo naravnih dobrin
 • javna naročila ter koncesija gradenj in drugih storitev
 • vodno pravo
 • prostorsko pravo
 • dostop do informacij javnega značaja
 • elektronske komunikacije in informacijska družba
 • razpolaganje s premoženjem javnih podjetij ter javnih zavodov
 • davčna vprašanja javnih podjetij in javnih zavodov
 • pridobivanje sredstev iz evropskih skladov
 • javni skladi in javne agencije
 • javni uslužbenci
 • pravni položaj občine in njenih organov
 • nevladne organizacije.

Vodstvo IJU:

Direktor: dr. Rajko Pirnat, redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani
 

Strokovni sodelavci:

Ožji strokovni team Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani sestavljajo:
 • prof. dr. Rajko Pirnat, direktor Inštituta in redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani,
 • as. mag. Tanja Pucelj Vidovič, strokovna sodelavka Inštituta,
 • Boštjan Zuljan, univ.dipl. prav., strokovni sodelavec Inštituta.
Širši strokovni team pa lahko sestavimo iz strokovnjakov ekspertne liste Inštituta, na kateri je okrog 20 strokovnjakov iz različnih pravnih, ekonomskih in drugih strokovnih področij.

 

© 2008 Inštitut za javno upravo. Vse pravice pridržane.