splošno o raziskovanju

Inštitut za javno upravo ima dolgoletno raziskovalno tradicijo. V prvih dveh letih svojega nastanka (1956-1958) je IJU deloval predvsem na področju pedagoške in svetovalne dejavnosti. IJU je dobil status znanstvenega zavoda leta 1958, od takrat naprej pa se je vedno bolj usmerjal tudi v raziskovalno dejavnost.

Od začetka razvoja raziskovalne dejavnosti pa do danes, je IJU izdelal vrsto raziskav s področja državne uprave, lokalne samouprave, gospodarskih in negospodarskih javnih služb, nevladnih organizacij, prava varstva okolja, vodnega prava, urejanja prostora, energetskega gospodarstva, komunalnega gospodarstva, prestrukturiranja javnega sektorja, idr….

Zadnja leta je raziskovanje potekalo predvsem v okviru Ciljnega raziskovalnega programa - CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006", s katerim je želelo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z drugimi ministrstvi in drugimi naročniki projektov prispevati k oblikovanju in uresničevanju strateških ciljev razvoja Slovenije in s tem k izboljšanju njene konkurenčne sposobnosti.


Raziskovalno-razvojni projekti v okviru CRP-a:

Celovita analiza pravnega in ekonomskega okvira za delo nevladnih organizacij (V5-0932) - IJU - soizvajalec - odgovorni za izvedbo del IJU - prof. dr. Rajko Pirnat, trajanje projekta: od 1.9.2004-31.1.2006.

Pravni vidiki sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov (V5-0817) - odgovorni nosilec projekta - doc. dr. Senko Pličanič, trajanje projekta: od 1.10.2003-30.09.2004.

Normativni okviri reforme lokalne samouprave (V5-0492) - odgovorni nosilec projekta- prof. dr. Gorazd Trpin, trajanje projekta: od 20.10.2001-20.10.2002.

Nova ureditev upravnega spora (V5-0495) - odgovorni nosilec projekta - prof. dr. Gorazd Trpin, trajanje projekta: od 20.10.2001-20.10.2002.
© 2008 Inštitut za javno upravo. Vse pravice pridržane.